ᐅᓐᓂᓗᒍᑏᑦ

ᐅᓐᓂᓗᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓯᖏᑦ
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑎᑦ
ᐱᑐᕝᕕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ
ᖃᓄᖅ ᐱᒍᑦᔨᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᓕᕆᔨᒥᒃ ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᕆᔨᒥᓪᓘᓃᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᖃᕈᓐᓇᒪᖔᑦ

ᐅᓐᓂᓗᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓯᖏᑦ

ᐊᑐᓲᓕᒫᑦ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᑉᐱᕆᔭᖃᑐᐊᕈᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓯᖁᒥᑕᐅᔨᐊᖃᕆᐊᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓈᒻᒪᓴᖕᖏᑯᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᒍᑎᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᑐᑦ ᓇᒻᒪᓴᖕᖏᑑᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓐᓂᓘᑎᒥᓂᒃ ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᓯᓗᑎᒃ.
ᐅᓐᓂᓘᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᒍᓰᑦ ᐊᑑᑎᔭᐅᓲᖑᕗᖅ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᔪᖃᕐᑎᓗᒍ ᒪᑯᓂᖓ:

 • ᓇᓗᓀᔭᕐᑕᐅᓱᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓱᑎᓪᓗ ᐅᓐᓂᓘᑏᑦ ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓲᓄᑦ;
 • ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᖃᕐᓗᓂ ᐊᑐᓲᓂᒃ ᐅᓐᓂᓘᑎᒥᓂᒃ ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᓯᓕᕐᐸᑕ.

ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᓪᓚᕆᖃᑦᑕᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᐃᑕᐅᔪᖃᕋᓱᐊᕐᑎᓗᒍ ᑐᖕᖓᕕᑦᓴᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᒧᑦ ᑫᓪᓗᑐᐃᓂᕐᒧᓗ ᐅᓐᓂᓘᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ.  ᑕᒪᖏᒃ ᐊᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕇᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐱᕕᑦᓴᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔪᖃᕐᓯᒪᓕᕐᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ, ᑭᖕᖒᒪᑦᓯᓕᕐᐸᑕ, ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᓯᒍᒪᔪᖃᓕᕐᐸᑦ ᐅᓐᓂᓘᑎᒥᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᒻᒧᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ, ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᓘᓐᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᑖᕆᒍᑦᔨᔨᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑌᒃᑯᐊ ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᒥᓂᒃ ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᓯᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᖏᓐᓄᑦ ᑭᒍᑌᕐᓯᔨᖏᓐᓄᓗ ᐊᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓕᕆᔨᖏᓐᓄᓗ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᐊᓪᓚᖏᑦ 58 ᐃᓗᓕᑕᖏᑦ.

ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑎᑦ

ᐊᑐᓲᖑᒍᕕᑦ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓂᒃ, ᒪᑯᓂᖓ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐳᑎᑦ:

 • ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᒥᒃ:
  • ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᕆᔦᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖓᓄᑦ;
  • ᑲᒪᒍᓐᓇᑐᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᑦᓯᒍᓐᓇᓂᖏᓐᓄᑦ;
  • ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᒪᖔᑕ;
 • ᐱᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᒃᑯᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒪᓂᒃᑯᑦ ᐊᓂᕐᑎᕆᓂᒃᑯᓗ ᐃᓅᓯᕐᑎᒍᓪᓗ ᓈᒻᒪᑐᓂᒃ;
 • ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐱᓂᕐᓗᑲᓪᓚᓯᒪᔪᓕᒫᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑏᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓂᕐᓗᑲᓪᓚᕈᑏᑦ ᓱᕃᓯᒪᑐᐊᕐᐸᑕ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᕆᔭᕐᓂᒃ;
 • ᓇᓪᓕᑳᕆᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐊᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᒥᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᒻᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᑐᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᓂᐊᕐᑐᓂᓪᓗ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᑎᓐᓂᒃ;
 • ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕆᐊᒥᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒍᓐᓇᓯᐊᕈᑎᑦᓴᒧᑦ ᐃᓱᒪᒥᑦᓯᐊᓗᓂ ᑐᑭᑖᕐᑕᐅᔪᖃᕆᐊᖃᓕᕐᐸᑦ ᐃᓕᓐᓅᓕᖓᔪᒧᑦ, ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᐊᖏᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕆᐊᒥᒃ ᐊᐅᑳᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓂᓪᓘᓃᑦ;
 • ᑐᑭᓯᓂᐊᕈᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐊᑐᓲᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᓂᒃ;
 • ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ;
 • ᐱᐅᓯᖃᕐᕕᐅᓯᐊᕈᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᓂᖃᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᖕᖏᑐᕐᑎᒍᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓲᓱᒋᔭᐅᒋᐊᖃᕆᐊᒥᒃ ᑭᓇᐅᓂᒃᑯᑦ, ᐃᒻᒥᓂᕿᓂᒃᑯᓗ ᑭᖕᖒᒪᑦᓯᓂᒃᑯᓗ;
 • ᐱᒍᑦᔭᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖕᖓᕈᓂ, ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᖏᓐᓂᒃ;
 • ᒪᓕᑦᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ, ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᓗ ᑭᒡᒐᑐᕐᑕᐅᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᓄᑦ ᑭᖕᖒᒪᓇᓕᑐᐊᕐᐸᑦ;
 • ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑎᓐᓂᒃ ᓲᓱᒋᔭᐅᖏᑑᔪᕆᑦᓯᓯᒪᒍᕕᑦ:
  • ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᒍᓐᓇᒪᖔᕐᐱᑦ;
  • ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᓯᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐅᓐᓂᓘᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑐᐃᓐᓇᓂᐊᖏᑐᓂᒃ;
  • ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᒪᓕᑦᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑑᑎᒐᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ.

 

ᐱᑐᕝᕕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᔪᖃᕐᐸᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᐳᑎᑦ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᕕᖓᓂᒃ ᑕᒪᑦᓱᒧᖓ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᓐᓄᓘᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓯᖏᓐᓄᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᒪᐅᑎᑦᓴᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᑎᑕᐅᓲᑦ ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ.

ᖃᓄᖅ ᐱᒍᑦᔨᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᓕᕆᔨᒥᒃ ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᕆᔨᒥᓪᓘᓃᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᖃᕈᓐᓇᒪᖔᑦ

ᐅᓐᓂᓘᑎᖃᕈᕕᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᓄᑦ,

ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

ᐅᓐᓂᓘᑎᖃᕈᕕᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐱᒍᑦᔨᒍᑕᐅᓲᓄᑦ ᐅᖓᕙᒥ ᑐᓚᑦᑕᕕᒃ ᐊᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆᖓᓄᑦ, ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᐳᑎᑦ ᐅᑯᓄᖓ:

ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ: 1 844 UNNILUK (1 844 866-4585)
ᐅᖃᓕᒪᐅᑎᒃᑯᑦ: 1 819 964-2905, extension 509
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: unniluk.nrbhss@ssss.gouv.qc.ca
ᓱᑲᑦᑐᑯᑦ:  1 819 964-1333

ᐅᓐᓂᓘᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᒋᔭᐅᓲᓅᑦ ᐃᓅᓕᑦᓯᕕᐅᑉ ᐊᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓯᒪᔪᓕᕆᔨᓄᑦ, ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᐳᑎᑦ ᐅᑯᓄᖓ:

ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ: 1 888 988-2669
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ: 1 988 2957, ᐊᒻᒪᕕᒋᓗᒍ 360
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: josi.nappatuk.csi@ssss.gouv.qc.ca
ᓱᑲᑦᑐᑯᑦ: 1 819 988-2068

ᐅᓐᓂᓘᑎᐅᑉ ᓯᑯᑦᓴᔭᖁᑎᖓᑦ