ᐅᓐᓂᓗᒍᑏᑦ

ᐅᓐᓂᓗᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓯᖏᑦ
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑎᑦ
ᐱᑐᕝᕕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ
ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᖅ
ᑭᓈ ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕈᓐᓇᐸ?
ᖃᓄᖅ ᐅᓐᓂᓗᑦᑎᓕᕆᔨᒻᒥᒃ ᖃᓄᕐᑑᖃᑎᖃᒐᓱᐊᕐᕈᓐᓇᓂᕆᔦᑦ

 

ᐅᓐᓂᓗᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓯᖏᑦ

ᐊᑐᓲᓕᒫᑦ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᑉᐱᕆᔭᖃᑐᐊᕈᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓯᖁᒥᑕᐅᔨᐊᖃᕆᐊᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓈᒻᒪᓴᖕᖏᑯᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᒍᑎᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᑐᑦ ᓇᒻᒪᓴᖕᖏᑑᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓐᓂᓘᑎᒥᓂᒃ ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᓯᓗᑎᒃ.
ᐅᓐᓂᓘᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᒍᓰᑦ ᐊᑑᑎᔭᐅᓲᖑᕗᖅ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᔪᖃᕐᑎᓗᒍ ᒪᑯᓂᖓ:

 • ᓇᓗᓀᔭᕐᑕᐅᓱᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓱᑎᓪᓗ ᐅᓐᓂᓘᑏᑦ ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓲᓄᑦ;
 • ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᖃᕐᓗᓂ ᐊᑐᓲᓂᒃ ᐅᓐᓂᓘᑎᒥᓂᒃ ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᓯᓕᕐᐸᑕ.

ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᓪᓚᕆᖃᑦᑕᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᐃᑕᐅᔪᖃᕋᓱᐊᕐᑎᓗᒍ ᑐᖕᖓᕕᑦᓴᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᒧᑦ ᑫᓪᓗᑐᐃᓂᕐᒧᓗ ᐅᓐᓂᓘᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ.  ᑕᒪᖏᒃ ᐊᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕇᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐱᕕᑦᓴᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔪᖃᕐᓯᒪᓕᕐᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ, ᑭᖕᖒᒪᑦᓯᓕᕐᐸᑕ, ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᓯᒍᒪᔪᖃᓕᕐᐸᑦ ᐅᓐᓂᓘᑎᒥᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᒻᒧᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ, ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᓘᓐᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᑖᕆᒍᑦᔨᔨᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑌᒃᑯᐊ ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᒥᓂᒃ ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᓯᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᖏᓐᓄᑦ ᑭᒍᑌᕐᓯᔨᖏᓐᓄᓗ ᐊᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓕᕆᔨᖏᓐᓄᓗ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᐊᓪᓚᖏᑦ 58 ᐃᓗᓕᑕᖏᑦ.

 

ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑎᑦ

ᐊᑐᓲᖑᒍᕕᑦ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓂᒃ, ᒪᑯᓂᖓ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐳᑎᑦ:

 • ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᒥᒃ:
  • ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᕆᔦᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖓᓄᑦ;
  • ᑲᒪᒍᓐᓇᑐᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᑦᓯᒍᓐᓇᓂᖏᓐᓄᑦ;
  • ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᒪᖔᑕ;
 • ᐱᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᒃᑯᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒪᓂᒃᑯᑦ ᐊᓂᕐᑎᕆᓂᒃᑯᓗ ᐃᓅᓯᕐᑎᒍᓪᓗ ᓈᒻᒪᑐᓂᒃ;
 • ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐱᓂᕐᓗᑲᓪᓚᓯᒪᔪᓕᒫᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑏᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓂᕐᓗᑲᓪᓚᕈᑏᑦ ᓱᕃᓯᒪᑐᐊᕐᐸᑕ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᕆᔭᕐᓂᒃ;
 • ᓇᓪᓕᑳᕆᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐊᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᒥᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᒻᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᑐᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᓂᐊᕐᑐᓂᓪᓗ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᑎᓐᓂᒃ;
 • ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕆᐊᒥᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒍᓐᓇᓯᐊᕈᑎᑦᓴᒧᑦ ᐃᓱᒪᒥᑦᓯᐊᓗᓂ ᑐᑭᑖᕐᑕᐅᔪᖃᕆᐊᖃᓕᕐᐸᑦ ᐃᓕᓐᓅᓕᖓᔪᒧᑦ, ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᐊᖏᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕆᐊᒥᒃ ᐊᐅᑳᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓂᓪᓘᓃᑦ;
 • ᑐᑭᓯᓂᐊᕈᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐊᑐᓲᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᓂᒃ;
 • ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ;
 • ᐱᐅᓯᖃᕐᕕᐅᓯᐊᕈᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᓂᖃᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᖕᖏᑐᕐᑎᒍᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓲᓱᒋᔭᐅᒋᐊᖃᕆᐊᒥᒃ ᑭᓇᐅᓂᒃᑯᑦ, ᐃᒻᒥᓂᕿᓂᒃᑯᓗ ᑭᖕᖒᒪᑦᓯᓂᒃᑯᓗ;
 • ᐱᒍᑦᔭᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖕᖓᕈᓂ, ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᖏᓐᓂᒃ;
 • ᒪᓕᑦᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ, ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᓗ ᑭᒡᒐᑐᕐᑕᐅᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᓄᑦ ᑭᖕᖒᒪᓇᓕᑐᐊᕐᐸᑦ;
 • ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑎᓐᓂᒃ ᓲᓱᒋᔭᐅᖏᑑᔪᕆᑦᓯᓯᒪᒍᕕᑦ:
  • ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᒍᓐᓇᒪᖔᕐᐱᑦ;
  • ᓯᕗᒧᐊᕐᑎᓯᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐅᓐᓂᓘᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑐᐃᓐᓇᓂᐊᖏᑐᓂᒃ;
  • ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᒪᓕᑦᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑑᑎᒐᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ.

 

ᐱᑐᕝᕕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᔪᖃᕐᐸᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᐳᑎᑦ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᕕᖓᓂᒃ ᑕᒪᑦᓱᒧᖓ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᓐᓄᓘᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓯᖏᓐᓄᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᒪᐅᑎᑦᓴᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᑎᑕᐅᓲᑦ ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ.

 

ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᖅ 

ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᐱᓂᐊᕐᓂᐅᓱᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᓐᓇᓂᓕᒃ ᐱᕕᖃᕐᑎᓯᑦᓱᓂ ᐊᑐᕐᑏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᑦ ᓲᓱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᖁᒧᑦ ᐃᑲᔪᓯᕐᓂᖃᕐᐸᓱᓂᓗ ᐱᑦᓯᐊᓂᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐱᒍᑦᔭᐅᓂᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᒐᓱᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ.  

ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐊᖑᒪᔪᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᒍᓯᖃᕐᒪᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᓯᔪᒥᒃ ᐊᑐᕐᑎᒥᒃ ᖃᓂᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑎᒍᓘᓐᓃᑦ ᐅᓐᓂᓗᒍᓐᓇᓂᕐᒥᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᓯᕕᓂᖏᑦ, ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᓯᒋᒋᐊᓕᕕᓂᖏᑦ, ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓘᓐᓃᑦ. (…) ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᓂᑎᒍᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᑎᒍᓘᓐᓃᑦ. 

ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᓇᐅᓄᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᐹᑎᕐᑕᐅᓲᑦᓴᔭᐅᖕᖏᑐᖅᐊᒻᒪᓗ, ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕐᑐᖅ ᑌᒪᖕᖓᓯᐊᖅ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᖃᓲᖅ ᓱᒋᐊᕐᓂᒍᒪᓚᕿᔪᓄᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ. ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᓯᐊᖅ ᐅᓐᓂᓗᒍᑦᓴᓕᐅᕐᓂᐅᔪᖅ ᓄᕐᖃᑎᑕᐅᓂᖃᕈᓐᓇᑐᖅ.  

ᐱᒻᒪᕆᐅᑦᓱᓂᓗ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᓯᐊᖅ ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕉᑕᕆᓂᕐᓃᕕᒃ, ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒧᑦ ᓂᕈᐊᕐᓯᒪᔭᕐᓅᕕᑦ. 

 

ᑭᓈ ᐅᓐᓂᓗᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕈᓐᓇᐸ?  

 • ᐊᑐᕐᑎᐅᔪᖅ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓᓘᓐᓃᑦ 
 • ᑭᖑᕚᖓᑦ ᐱᖁᔭᑎᒍᓗᓐᓃᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᑖᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᖁᔪᕕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᑎᐅᓱᓂ.  

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᓯᐊᖅ ᐃᓕᑕᕐᓯᔪᕕᓂᖅ ᐊᑐᕐᑎᐅᔪᒥᒃ ᓲᓱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᓂᖃᕐᓂᖏᑦᑐᒥᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖃᕈᓐᓇᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᔪᑎᕕᓂᐅᔪᒥᒃ, ᐅᓐᓂᓗᑦᑎᓕᕆᔨᒻᒧᑦ.  

ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᒋᓗᒋᑦ:  

 • ᑐᑭᓯᓂᐊᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᐱᓐᓂᖏᒃᑯᕕᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑕᐅᒍᑎᒋᒋᐊᓕᕐᑕᓅᖓᔪᓂᒃ. 
 • ᑲᒪᒋᔭᐅᓐᓂᕈᕕᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᓐᓇᒃ 
 • ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᓗᓂᕈᕕᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᓯᐊᖅ ᐱᔮᕐᓱᑕᐅᓂᒃᑯᑦ  
 • ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᔪᑎᒋᒋᐊᖃᓕᕐᑕᑎᓐᓂᒃ ᐱᑎᑕᐅᖕᖏᓂᒃᑯᕕᑦ.  

  ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᐅᓯᐅᔪᕕᓂᕐᒥᒃ ᐅᓐᓂᓗᑦᑎᓕᕆᔨᒻᒧᑦ. ᐱᐅᓂᕐᐸᐅᓱᓂᓗ ᑌᒣᑦᑐᑰᒋᐊᓪᓚᕇᒃᑯᑎᐅᒍᓐᓇᒪᑦ ᓯᕗᓂᕐᓂᐅᕕᑦ.    
   

ᖃᓄᖅ ᐅᓐᓂᓗᑦᑎᓕᕆᔨᒻᒥᒃ ᖃᓄᕐᑑᖃᑎᖃᒐᓱᐊᕐᕈᓐᓇᓂᕆᔦᑦ  

ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐱᑦᔪᔨᓃᑦ ᐅᖓᕙ ᑐᓚᑦᑕᕕᐅᑉ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᒧᑦ:  

ᒥᓯᔅ. ᓕᓯ ᔪᐊᓇᓯ
ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᐅᑎᑎᒍᑦ:  complaints.kuujjuaq@ssss.gouv.qc.ca
ᐊᑭᑦᑐᑎᒍᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ: 1 833 964-2905 ext. 231
ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ:  819 964-2905 ext. 231 

 

ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐱᑦᔪᔨᓃᑦ ᐃᓅᓕᑦᓯᕕᐅᑉ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᒧᑦ ᐅᓪᓗᕕᒻᒨᖓᔪᐃᓪᓗ:   

ᒥᔅᑕ ᔫᓯ ᓇᑉᐸᑐᒃ
ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᐅᑎᑎᒍᑦ:  complaint.commissioners.csi@ssss.gouv.qc.ca
ᐊᑭᑦᑐᑎᒍᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ: 1 888 988-2669
ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ:   819 988-2957 ext. 360 

 

ᐱᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓅᖓᔪᓂᑦ ᐱᑦᔪᔨᓃᑦ  

Mr. Martin Manseau 
ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᐅᑎᑎᒍᑦ:  complaints.nrbhss@ssss.gouv.qc.ca
ᐊᑭᑦᑐᑎᒍᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ: 1 833 964-2905 ext. 231
ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ:  819 964-2905 ext. 231