ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ: ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᑎᑦ ᖃᓂᒻᒪᑌᓕᒍᑎᑦᓭᑦ


 

ᒪᓗᓐᓇᐅᑎᖃᕈᕕᑦ ᖃᓂᒪᓇᕐᒥᒃ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ ᖃᓂᒪᔪᓄᑦ ᒪᓪᓗᓐᓇᐅᑎᐅᓲᓂᒃ ᑲᑎᒪᑦᓯᔪᕕᓂᐅᒍᕕᓪᓘᓃᑦ ᐁᑦᑐᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᕐᒥᒃ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ:

  • ᐊᓇᕐᕋᓯᒣᓐᓇᖃᑦᑕᕆᑦ ᐊᓯᓐᓂᒃ ᐁᑦᑐᐃᓂᐅᔭᕐᓂᐊᖏᓐᓇᕕᑦ
  • ᐅᖄᓚᕕᖃᕆᑦ ᑰᕕᑦ ᐱᓪᓗᒍ ᐅᖄᕕᑦᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒋᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᖃᓂᒪᖃᕐᒪᖔᕐᐱᑦ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ
  • ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᓯᑌᓕᖁᑦᓱᒋᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒍᒪᓯᒪᖕᖏᑐᑦ ᐊᓂᑦᑌᓕᒋᐊᖃᕐᐳᑦ ᐅᓪᓗᓂ ᖁᓕᓐᓂ (10).
     

ᖃᓂᒪᓇᖅ ᑰᕕᑦ-19 ᐱᓪᓗᒍ ᐅᖄᓚᕕᑦᓴᖅ:

1-888-662-7482

  • ᐅᒃᑯᐃᖔᕐᑐᑦ 8:00-ᖑᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 7:00-ᖑᒧᑦ ᐅᓐᓄᑐᒃᑯᑦ, ᐊᓪᓕᖏᓱᖓᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ
  • 12:00-ᖑᒥᑦ ᐅᓪᓗᑯᑦ 7:00-ᖑᒧᑦ ᐅᓐᓄᑐᒃᑯᑦ ᐊᓪᓕᖏᓱᖓᕐᑐᓂ ᐊᓪᓕᑐᓂᓪᓗ