ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᖅ ᑲᑉᐱᐊᓱᓐᓂᐅᑉ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ

ᒪᕐᕈᐃᒃ ᐅᓄᕐᑐᒪᕇᑦ ᐳᕙᓪᓗᓕᖃᑦᑕᑐᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓐᓂ, ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥ ᖃᐅᔨᓯᒪᕗᑦ, ᐅᖁᒣᑦᑐᑯᑦ, ᑲᒪᒋᐊᕋᓱᓐᓂᒥ ᐋᓐᓂᐊᒍᑎᒥᒃ ᐊᒥᓱᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᑐᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ. ᖃᐅᔨᒍᑎᕕᓂᖏᑦ ᐅᖁᒣᑦᑐᑯᕐᓱᑎᑦ ᐱᐅᓯᕐᑖᓂᕐᖁᑦ ᖃᓄᐃᓗᕈᓯᕐᑖᓱᑎᓗ ᐃᑦᔭᕋᑦᓴᓯᐊᖑᓕᕐᓱᑎᑦ ᓄᖑᑎᕆᒐᓱᓐᓂᒥ ᐋᓐᓂᐊᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ.