ᖃᓄᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑕᐅᒍᑎᐅᓲᖑᕙ?

ᐳᕙᓪᓗᓇᖅ ᐋᕐᕿᑕᐅᒍᓐᓇᖁᖅ. ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᓂ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᔪᓂ, ᐳᕙᓪᓗᓇᖅ ᐋᕐᕿᑕᐅᒍᓐᓇᖁᖅ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ ᖁᐊᕐᓵᓇᕐᑐᑯᕐᓂᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐳᕙᓪᓗᓕᖃᑦᑕᑐᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ 1950ᓂᑦ 1970ᓄᑦ ᐅᖁᒣᓪᓕᐅᕈᑎᐅᖏᓐᓇᖁᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ. ᐳᕙᓪᓗᓇᐅᑉ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑕᐅᒍᑎᖏᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᒪᕆᐅᓕᕐᖁᑦ ᐅᓪᓗᒥ; ᐋᓐᓂᐊᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᖏᓐᓇᓕᒫᓱᖑᒍᓐᓀᖁᑦ. ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᒋᐊᖃᕈᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᔪᑦ, ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᑎᒍᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ ᑰᑦᔪᐊᒥᓗᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒦᓱᖑᕗᑦ. ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᒋᐊᖃᕈᑎᒃ ᒪᓐᑐᕆᐊᓪᒥ ᐋᓐᓂᐊᓂᕐᓴᐅᔪᓄᑦ, ᐊᑯᓃᓱᖑᖕᖏᓚᑦ.

ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐁᑦᑐᑑᑎᐅᒍᓐᓇᑐᒥᒃ ᐳᕙᓪᓗᑐᑦ ᐃᓄᑑᒃᑯᕕᒻᒥᒋᐊᖃᓲᖑᕗᑦ ᐄᕐᖃᒋᐊᖃᓪᓗᑐᕐᓱᑎᓗ. ᑭᓯᐊᓂ ᐋᓐᓂᐊᖓ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᒻᒪᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑕᐅᔪᕐᓗ ᐁᑦᑐᑑᑎᖃᕈᓐᓇᕈᓐᓀᒪᑦ, ᐊᓂᑎᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐄᕐᖃᑕᒥᓂᒃ ᐱᔭᕆᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᖁᑦ ᐋᓐᓂᐊᒍᓐᓀᓂᐊᕈᑎᒃ.

ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑕᐅᓂᖓ ᐁᑦᑐᑑᑎᐅᒍᓐᓇᑐᒥᒃ ᓯᕕᑐᓂᖃᕈᓐᓇᖁᖅ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓂᑦ ᖁᓕᐅᖕᖏᒐᕐᑐᓄᑦ (ᑕᓪᓕᒪᐅᔪᕐᑐᓄᑦ) ᑕᕐᕿᓂᑦ. ᐃᓚᖏᑦ, ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕈᓗᓐᓂᑦ ᑕᕐᕿᓂᑦ ᓯᕕᑐᓂᖃᕈᓐᓇᖁᑦ.

ᐃᓄᒻᒥ, ᐳᕙᓪᓗᑐᖅ ᐁᑦᑐᑐᑎᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᒥ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᒃ ᓄᖑᑎᕆᒍᓐᓇᖁᖅ ᖁᐱᕐᕈᐊᕈᓯᕐᒥᒃ ᑕᕐᕿᓂᑦ ᓯᑕᒪᓂᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᓚᖏᓐᓂ, ᑕᕐᕿᓄᑦ ᖁᓕᐅᖕᖏᒐᕐᑐᓄᑦ (ᑕᓪᓕᒪᐅᔪᕐᑐᓄᑦ) ᑎᑭᒍᓐᓇᑐᖅ. ᓄᑕᒥᒃ, ᐱᔭᕆᐊᑭᓐᓂᓴᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕆᒍᑎᒥᒃ (ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᑦ 12ᑦ) ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒋᐊᕕᑦᑐᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐁᑦᑐᑐᑎᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᒥᒃ ᐳᕙᓪᓗᑐᑦ ᑐᑭᓯᒪᒋᐊᖃᕐᖁᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒥᒍᑎᖃᕐᒪᑦ: ᐁᑦᑐᑐᑎᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᐳᕙᓪᓗᓇᖅ ᐁᑦᑐᑑᑎᐅᓲᖑᓯᒍᓐᓇᒪᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ. ᐁᑦᑐᑑᑎᐅᒍᓐᓇᓯᓗᓂ, ᐃᓕᒪᓇᕐᑐᒥᑦᑎᓯᓗᓂ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓗ. ᐃᓄᐃᑦ ᐁᑦᑐᑐᑎᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᒥᒃ ᐳᕙᓪᓗᑐᑦ ᐄᕐᖃᓯᐊᖁᔭᐅᓪᓗᑐᕆᐊᖃᕐᖁᑦ, ᑌᒣᒍᑎᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᖑᑎᕆᒐᓱᓐᓂᒥᒃ ᐳᕙᓪᓗᓇᕐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ.