ᓂᕿᑦᓯᐊᖃᓐᓂᒧᑦ ᑕᕐᕿᖅ ᒪᑦᔨ ᐃᓕᕐᖁᓯᕐᑎᒍᑦ ᓂᕿᖏᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᐃᒪᑦᓯᐊᖅ!

ᑕᒡᒐᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓂᕿᑦᓯᐊᑑᒪᓂᐅᑉ ᑕᕐᕿᖁᑎᖓ ᑌᔭᐅᒍᓯᖃᓚᖓᔪᖅ ᐃᒪᑦᓯᐊᒥᒃ, ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᒻᒪᑦ ᐃᒪᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᑐᑯᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᓯᐊᒃᑯᓗ ᓂᕆᒍᓯᐅᔪᓂ.  ᐃᒪᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᐅᓂᕐᐸᐅᕗᖅ ᓴᓗᐊᕇᒃᑯᑎᐅᒐᒥ, ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕈᑎᐅᑦᓱᓂᓗ, ᑌᒣᒻᒪᑦ ᐃᓗᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᒪᑐᐃᓐᓇᑐᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖁᔨᕗᑦ.  ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐃᒪᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᓪᓗᖃᕐᑎᑕᐅᕗᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᒫᑦᔨ 22-ᒥ.

ᑕᒡᖓᓂ ᑕᕐᕿᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᕗᖓ ᓱᕐᕋᐃᒍᓐᓇᓂᖓᓂᒃ ᓂᕆᓂᖅ. ᐊᕕᖃᑎᖃᓐᓂᖅ ᐃᓚᐅᓇᕐᑐᓱᓂᓗ ᒪᒪᕐᑐᓂᒃ ᓂᕿᑦᓯᐊᓂ ᐃᓗᓯᑦᑎᓂ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᕗᓐᓂᓗ. ᓇᒻᒪᓈᑦᓯᐊᓗᓂᓗ ᖁᕕᐅᓱᑎᖃᕆᐊᒥᒃ ᓂᕿᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐅᓪᓗᖃᓕᕐᐸᑕ ᒪᑦᔨ 28-ᒥ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᑦᑕ ᕿᒥᕐᕈᐊᕌᐱᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓂᐊᕋᕕᑦ ᓂᕿᑦᓯᐊᓄᑦ ᑕᕐᕿᒋᔭᐅᓚᖓᔪᒥᒃ (ᒫᑦᔨ) ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᑎᒍᑦ ᓂᖀᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂᒃ (ᒫᑦᔨ 28)

ᐱᑦᓴᐅᒍᓐᓇᒥᔪᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᓂᕿᒧᓕᖓᔪᓂᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕆᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᓕᐊᕕᓂᕗᓐᓂᑦ, ᐃᒐᒍᓯᕐᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᔪᑦᓴᓂᓗ. (ᐱᑐᑦᓯᒪᔪᖅ)

ᐊᐱᕆᐅᑎᑦᓴᖃᕐᐲᑦ? ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ

ᓂᕿᖃᑦᓯᐊᓂᖅ& ᓂᕿᑦᓯᐊᓕᕆᔩ

foodsecurity.nrbhss@ssss.gouv.qc.ca