ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᑦᓴᒥᒃ ᐱᓕᐅᑦᔨᒍᑎᖃᕐᓂᖅ NRAP-ᐳᕙᓪᓗᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᕿᓂᕐᐳᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᓗᓂ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᑦᓴᒥᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐸᕐᓀᕈᑎᑦᓴᒥᒃ ᐳᕙᓪᓗᓇᕐᑐᑕᖃᕈᓐᓀᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᓕᐅᑦᔨᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᑦᓴᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᑕᒪᑐᒪ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓᑎᒍᑦ. ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᐱᓕᐅᑦᔨᖃᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ.

 

ᐱᓕᐅᑦᔨᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᒪᓕᒐᖏᓪᓗ

ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᓕᐅᕐᓂᖅ

ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᑦᓴᖅ ᐱᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑐᕆᐊᓕᒃ ᐱᓕᐅᑦᔨᖃᑕᐅᔪᒧᑦ. ᐳᕙᓪᓗᓂᓕᕆᓂᕐᒨᓕᖓᑦᓯᐊᓗᓂ ᓄᓇᕕᒻᒨᓕᖓᑦᓯᐊᓗᓂᓗ. 150-ᓂᒃ ᐃᑭᓐᓂᓴᓂᓪᓘᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᓕᒻᒥᒃ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᕐᑕᖃᕐᓗᓂ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᔪᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᓕᐅᒍᔪᖅ ᐳᕙᓪᓗᓂᖃᕐᑎᓯᑦᑌᓕᓂᕐᒨᓕᖓᒻᒪᖔᑦ.

ᐊᓯᖏᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ

ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᓛᕐᑐᑦ ᓱᓇᐅᓂᖓ ᑌᔭᐅᒍᓯᖓᓗ, ᐱᓕᐅᑦᔨᖃᑕᐅᔪᒧᓪᓗ ᐱᓕᐊᕆᔭᐅᓪᓚᕆᑦᓯᒪᓂᖓ, ᑕᐅᑦᑐᖏᓪᓗ, ᑐᑭᓯᓇᕐᑐᓯᐊᒍᒻᒪᖔᑦ, ᐊᓯᑦᔨᑐᕈᓐᓇᓯᐊᕐᒪᖔᓪᓗ (ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᑦᓴᖅ ᑕᐅᑦᑐᓕᒻᒦᒍᓐᓇᕆᐊᓕᒃ, ᕿᕐᓂᑕᒦᒍᓐᓇᓗᓂᓗ - ᖃᑯᕐᑕᒦᒍᓐᓇᓗᓂᓗ, ᒧᒥᑦᑕᕈᓐᓇᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᐃᓂᑦᓴᑭᑦᑐᒦᒍᓐᓇᓗᓂᓗ ᐃᓂᖃᑦᓯᐊᑐᒦᒍᓐᓇᓗᓂᓗ) ᐃᓘᓐᓈᒍᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑦᓯᐊᓗᓂ.

ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᑦᓭᑦ ᒪᓂᔭᐅᒋᐊᓖᑦ ᑕᐅᑦᑐᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᕐᓂᑕᐅᓗᑎᓪᓗ-ᖃᑯᕐᑕᐅᓗᑎᓪᓘᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓯᑯᑦᓴᔭᒦᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᓂᖃᕐᓗᑎᒃ (8 ½ x 11)  ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓂᓪᓚᖓᐅᓯᖃᕐᓗᑎᒃ jpeg format-ᒍᓂᕋᕐᑕᒥᒃ. ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑐᕕᓂᐅᑉ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒍᑎᑦᓴᖏᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ (ᐊᑎᖓ, ᐅᖄᓚᐅᑎᖓᑕ ᑭᑎᑦᔪᑎᖓ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᑖᕐᕕᖓᑕ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᖓ postal address) ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᖁᑉᐹᓂ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔫᑉ ᐃᓕᒃᑯᑐᒥᓪᓘᓃᑦ ᓯᑯᑦᓴᔭᒥ.

ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᑦᓴᖅ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᓛᕐᑐᖅ ᒪᑯᐊ ᑐᖕᖓᕕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ:
 • ᑕᑯᑦᓴᓯᐊᒍᓂᖓ; ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᓂᖓ, ᑕᐅᑦᑐᖏᑦ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖏᑦᑕᓗ ᓇᓪᓕᐊᒍᓂᖏᑦ;
 • ᓱᓇᒨᓕᖓᓂᖓ; ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᑑᑎᔭᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᓅᓕᖓᓂᖓ ᓇᑭᓂᑕᐅᓂᖓᓗ ᐳᕙᓪᓗᓇᕐᑐᖃᕈᓐᓀᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒨᓕᖓᓂᖓ;
 • ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᑦᓯᐊᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ, ᐱᓕᐅᑦᔨᖃᑕᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑐᕐᓂᖓ, ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᐊᓘᖕᖏᓂᖓ, ᐃᓕᑕᕐᓯᓇᑦᓯᐊᓂᖓ, ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᓄᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓄᑦ ᐃᓕᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᓂᖓ, ᑕᑯᒥᓇᕐᓂᖓ, ᐊᓯᖏᓪᓗ
ᐃᑦᔭᕋᑦᓴᐅᒋᐊᖃᖕᖏᓂᖓ

ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᑦᓴᖅ ᐱᓕᐅᑦᔨᖃᑕᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᐊᒍᓯᒪᒋᐊᓕᒃ. ᑖᓐᓇᓗᑑᒋᐊᓕᒃ ᐱᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᓗᓂ ᐃᑦᔭᓯᒐᓱᐊᕈᑕᐅᓯᒪᒍᓐᓀᓗᓂ ᐱᓕᐊᕆᔭᐅᒌᕐᓯᒪᔪᓂᒃ (ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑕᐅᓯᒪᒋᐊᖃᖕᖏᑐᓂᒃ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᐅᓕᕇᕐᑐᓂᓘᓐᓃᑦ). ᓵᓚᓕᕕᓃᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓂᒃ (ᐃᑦᔭᑕᐅᒐᓱᕈᓐᓇᓂᖓᓂᓪᓗ) ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᓕᐊᒥᓂᒃ ᐁᑦᑑᑎᖃᕐᓂᐊᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᓕᐅᑦᔨᑎᑦᓯᔪᓄᑦ.

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᑎᕐᑎᓯᓛᖕᖏᑐᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᑦᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ. ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᖃᓛᖕᖏᑐᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑑᑎᔭᐅᔪᖃᕐᓂᐸᑦ, ᐊᓯᐅᔨᔪᖃᕐᓂᐸᑦ ᑲᕙᐅᒻᒥᑎᑕᐅᔪᖃᕐᓂᐸᓪᓘᓃᑦ ᐱᓕᐅᑦᔨᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᐅᑦᔨᖃᑕᐅᖕᖏᓂᕐᒧᓘᓐᓃᑦ.

ᐊᖏᕐᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖅ

ᐱᓕᐅᑦᔨᖃᑕᐅᔪᑦ, ᒪᓕᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᒃ. ᓵᓚᓕᒃ ᓵᓚᓖᓪᓘᓃᑦ ᓵᓚᖃᕐᓂᐹᓪᓘᓃᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᓛᕐᑐᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᓐᓇᓂᖓᓂᒃ ᐊᑎᖏᑦᑕ ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑕᐅᓂᕐᒥᓂᓪᓗ ᐱᓕᐅᑦᔨᑎᑦᓯᔪᓄᑦ.

ᓄᕐᖃᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓂᖅ ᐊᓯᑦᔨᑐᐃᒍᓐᓇᓂᕐᓘᓃᑦ

ᐱᓕᐅᑦᔨᑎᑦᓯᔪᑦ ᓄᕐᖃᑎᑦᓯᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᓯᑦᔩᒋᐊᕈᓐᓇᓱᑎᓪᓗ ᐱᓕᐅᑦᔨᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᓯᑦᔨᑐᐃᕌᐱᒍᓐᓇᓱᑎᓪᓗ ᓵᓚᖃᕐᑐᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᓕᐊᕕᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ

ᓇᓪᓕᑳᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᒍᑦᓱᑎᒃ ᑲᒪᔩᑦ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᑏᓗ ᕿᒥᕐᕈᓛᕐᑐᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᑦᓴᓕᐊᕕᓂᕐᓂᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᒪᓕᓪᓗᑎᒃ ᓇᓪᓕᑳᕐᑏᓗ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ.

ᓇᓪᓕᑳᕐᑎᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ

ᓇᓪᓕᑳᕐᑎᓴᓕᐊᒍᓛᕐᑐᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᑏᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓇᐅᓕᒫᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᑐᓴᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒥᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ. ᓇᓪᓕᑳᕐᑎᐅᓛᕐᑐᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐱᓕᐅᑦᔨᖃᑕᐅᒋᐊᖃᓛᖕᖏᑐᑦ.

ᐱᓕᐅᑦᔨᖃᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᐱᓕᐅᑦᔨᖃᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᑏᓗ. ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᑯᐯᒃ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᓛᖕᖏᑐᑦ.

ᓵᓚᖃᐅᑎᑦᓭᑦ

ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᑦ ᐱᓕᐊᕕᓃᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᓛᕐᑐᑦ ᐱᓕᐅᕐᑐᕕᓃᓪᓗ ᓵᓚᖃᐅᑎᑖᓛᕐᓱᑎᒃ (ᓯᕗᓪᓕᐹᒧᑦ: ᓯᕿᓂᕐᒥᑦ-ᑕᖅᕋᒧᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓴᖅ; ᒪᕐᕉᓄᑦ ᑐᖓᓕᐅᔫᓐᓄᑦ: ᑕᖅᕋᒥᑦ-ᑕᖅᕋᒧᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓵᒃ; ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ: iPads)

ᖃᖓᐅᓂᕆᓛᕐᑕᖓ ᐱᓕᐅᑦᔨᓂᐅᑉ :

1.02.2022 - 1.03.2022

 

ᑎᑭᑎᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᓕᐊᕕᓂᓯ:
 • e-mail:
  tatiana.solodovnikova@ssss.gouv.qc.ca  (with title: Contest entry for NRAP-TB logo 2022)
 • by mail:
  NRAP-TB Logo CONTEST
  c/o Tatiana SOLODOVNIKOVA
  P.O. Box 900
  Kuujjuaq, Québec
  J0M 1C0

 

ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕈᑎᓯ ᑎᒍᓕᕐᓯᒋᑦ ᐅᐱᓐᓇᖁᑦᓯᐊᖁᓇᕐᐳᓯ !

 

ᓇᑯᕐᒦᐳᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᓵᓚᖃᐅᑎᑦᓴᓂᒃ ᑐᓂᔨᓯᒪᔪᓂᒃ!