ᐁᑦᑐᑑᑕᐅᓲᑦ ᐋᓐᓂᐊᑦ

ᐃᒻᒪᓇᕐᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᓂᓕᕆᔩᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᐳᑦ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐁᑦᑑᑎᐅᖁᓇᒍ ᐃᒻᒪᓇᕐᑑᓱᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᕙᑦᑐᖅ ᑲᑐᑦᔭᖑᑦᓱᓂ ᒪᕐᕈᐃᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆᓐᓄᑦ, 14-ᓄᓪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᐊᑦᓴᐅᑎᒋᒍᓐᓇᑐᓄᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᐊᓂ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ.

ᐯᕆᑦᓯᕕᓐᓂ ᐃᓕᓴ ᕐᕕᓂᓪᓗ

ᐯᕆᑦᓯᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕖᑦ ᐅᐸᑲᑦᑕᑕᐅᓂᕐᐸᐅᓲᖑᒻᒪᑕ ᐅᕕᒃᑲᓄᓪᓗ ᐃᓅᓱᑦᑐᒪᕆᓐᓄᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ. ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐃᒻᒪᓇᕐᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᓇᕐᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᒻᒪᕆᓲᖑᒻᒪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓇᓂ ᐱᐊᕋᖃᕐᕕᐅᓲᕐᓂ, ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᔪᖃᕆᐊᖃᓲᖑᒻᒪᑦ ᐋᓐᓂᐊᑌᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐊᒡᒐᓂᐊᕐᓂᓂᒃ, ᐃᒻᒪᓇᕐᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᑎᑕᐅᑦᑌᓕᒪᔪᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᔪᖃᕐᐸᑦ ᐃᒻᒪᓇᕐᑐᓄᑦ ᐱᔭᐅᑦᑌᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐯᕆᑦᓯᕕᑦᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᑦᑎᒍᓪᓗ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔭᑦᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᓂᐊᕈᓐᓇᐳᓯ.