ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᐃᓄᑦᑕᖏᑦ 

ᑲᑎᒪᔨᖃᕐᓱᓂ 20-ᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᓕᒻᒥᒃ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᓲᖑᑦᓱᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ (ᐃᓗᓯᓕᕆᔩᑦ), (ᐊᓪᓚᖏᑦ 530.30)

ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓄᖃᕐᓂᐊᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᑎᓕᔭᐅᒪᓂᖃᕐᑐᓂᒃ:

 1. ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒥᒃ ᑎᓕᔭᐅᒪᔪᒥᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖓᓄᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒧᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒪᒍᑎᖃᕐᑐᒥᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᓪᓚᖏᑦ 2-ᖓᓂ ᐱᖁᔦᑦ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑦ (ᓴᑉᑕ V-6.1); 
 2. ᐊᑐᓂᑦ ᐱᑦᔪᔨᕖᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓭᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᑎᓕᔭᐅᒪᔪᒥᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᐱᑦᔪᔨᕖᑦ ᐃᓚᐅᔪᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᒪᔪᒥᒃ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑌᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᕙᓂ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᑦ 1-ᖓᓂ ᐊᓪᓚᖏᑦ 530.13-ᒥ; 
 3. ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖓᓂᒃ ᑎᓕᔭᐅᒪᔪᒥᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ; 
 4. ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐳᕐᑐᓂᕐᓭᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓᓂᒃ.

ᐃᓚᐅᒍᓐᓀᑎᓗᒍ ᐳᕐᑐᓂᕐᓭᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓᑦ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒦᒍᓐᓇᓂᐊᕐᑐᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᕐᓂᒃ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓱᓕᕝᕕᐅᒍᑎᒃ, ᐊᓪᓚᕕᒻᒦᖏᓐᓇᓂᐊᕐᓱᑎᒃ ᐊᓯᑦᔨᑕᐅᖕᖏᓂᓕᒫᖏᓐᓂ ᑎᓕᔭᐅᒋᐊᓪᓚᖏᓐᓂᓕᒫᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖓᓄᑦ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᓂᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᒪᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᐊᖓᔪᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᒃᑯᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᒃᑯᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᒪᒋᐊᓕᓐᓂᓗ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓗᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᑐᑭᓯᒪᑎᑦᓯᒍᑎᒋᒋᐊᓕᖏᓐᓄᑦ.

ᐱᖁᔦᑦ ᑎᓕᔨᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᐅᓂᖃᕐᓂᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓗᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓗ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᒻᒥᔪᐃᑦ.

ᓄᑭᖏᑦ, ᐊᐅᓚᑕᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᓖᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓲᖑᕗᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐱᓇᓱᐊᒐᖏᓐᓂᒃ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᕐᑎᓯᓲᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᓄᑭᓕᒫᖏᓐᓂᒃ.  ᑖᒃᑯᐊ ᓇᓗᓀᕐᓯᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐸᕐᓇᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᑎᓯᓲᖑᑦᓱᑎᓪᓗ ᑲᒪᒋᒋᐊᓕᒥᓂᒃ, ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᑯᐯᓕᒫᒥ ᐊᕐᕿᓱᕐᑕᐅᒪᔪᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃᒥ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐊᐅᓚᑦᓯᓲᖑᒻᒪᑕ:

 1. ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᑭᓪᓕᖃᕐᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᖏᑐᒥᒃ ᐱᐅᓯᖃᕆᐊᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖏᓪᓗ ᑌᒃᑯᓄᖓ ᐃᓄᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᖏᑑᒋᐊᖓᓄᑦ ᓄᓇᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕐᓂᓕᕆᐅᑎᖏᑦᑕ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᑕᒪᑐᒥᖓ; 
 2. ᐊᒡᒍᑐᐃᑦᓱᑎᒃ ᐊᑦᔨᒋᑦᑎᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᓕᕆᐅᑎᓂᒃ, ᐱᑕᖃᓪᓚᕆᑦᑐᓂᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᓪᓗ ᐱᕕᑦᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ, ᑭᓪᓕᖃᕐᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᖏᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᖃᕆᐊᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᕐᑕᐅᒪᔪᑦ a)-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕐᓂᑰᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᑐᕐᑕᐅᓯᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕᓗ; 
 3. ᑎᓕᔭᐅᔪᖃᕐᓱᓂ ᐳᕐᑐᓂᕐᓭᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓᓂᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ; 
 4. ᑎᓕᔨᓗᑎᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᔨᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ; 
 5. ᑎᓕᔨᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᓐᓂᓘᑎᓄᓪᓗ ᐃᑦᓯᕙᔨᑦᓴᖓᓂᒃ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᕐᓂ ᐊᓪᓚᖏᑦ 63-ᒥ; 
 6. ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓗᓂ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᒧᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖏᓐᓂᒃ; 
 7. ᑐᓂᔨᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᒪᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑕᒪᑦᓱᒧᖓ ᐊᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᐃᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᓄᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᑎᑕᐅᓕᕐᐸᑕ; 
 8. ᐊᖏᕐᑕᐅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᒧᑦ ᑭᓪᓕᖃᕐᕕᖃᕐᓂᒧᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᓐᓂᒃ; 
 9. ᐊᖏᕐᑕᐅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔦᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓂᒃ; 
 10. ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᖃᑦᑕᑐᓂᒃ ᑭᓪᓕᖃᕐᑎᓯᓂᖏᓐᓂᓗ.

ᑕᑯᒋᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ: ᐱᖁᔦᑦ, ᐊᓪᓚᖏᑦ. 63, 182.1, 385.1, 385.7, 391, 405, 405.1, 530.2, 530.27 ᐊᒻᒪᓗ 530.31.2. 

ᐃᓚᐅᔪᐃᑦ

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑭᓇᒃᒎᓂᖏᑦ, ᑎᓯᒻᐱᕆ 9, 2018

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓄᑦᑕᖏᑦ 

 • ᐊᖓᔪᕐᖄᖅ: ᓗᐃᓴ ᑯᔩ
 • ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᖓ: ᓲᓕ ᒍᐃᑦ-ᑐᐳᐃ
 • ᐊᓪᓚᑎ: ᒥᓂ ᑯᔩ
 • ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᖃᑕᐅᔪᖅ: ᓰᓚ ᓂᖏᐅᕈᕕᒃ
 • ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᖃᑕᐅᔪᖅ: ᓭᕋ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ

ᑲᑎᒪᔩᑦ

 • ᑯᐊᕋ ᐸᓚᒥᖕ ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒻᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᐋᓚᓯ ᑐᒃᑐ ᐅᒥᐅᔭᕐᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᐋᓕ ᓈᓚᑦᑑᔭᖅ ᐃᓄᒃᔪᐊᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᓘᓯ ᐊᐅᐸᓗᒃ ᐳᕕᕐᓂᑐᕐᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᓭᕋ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᐊᑯᓕᕕᒻᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᐲᑕ ᐃᔦᑦᑐᖅ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᐁᑕ ᓴᕕᐊᕐᔪᒃ ᓴᓪᓗᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᑲᔅᑏᓇ ᑭᐊᑌᓐᓇᖅ ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᓰᓚ ᓂᖏᐅᕈᕕᒃ ᖁᐊᕐᑕᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᓘᓯ ᑕᕐᕿᐊᐱᒃ-ᑳᕆᐅ ᑲᖏᕐᓱᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᓗᐃᓴ ᑯᔩ ᐊᐅᐸᓗᒻᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᑖᒥ ᐋᓇᓈᖅ ᑕᓯᐅᔭᕐᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᓲᓕ ᒍᐃ-ᑐᐳᐃ ᑰᑦᔪᐊᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᑭᑎ ᐋᓇᓈᖅ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ
 • ᐱᓕ ᑫᓐ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓚᐅᒻᒥᔪᑦ ᒥᓂ ᑯᔩ, ᑲᒪᔨᒻᒪᕆ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ. ᓛᔨ ᒍᐊᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆ ᑐᓚᑦᑕᕕᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ.